ثبت سفارش

آموزش نحوه ی اندازه گیری

دور گردن :

سر متر را از جلو دقیقا روی قسمت فرو رفته زیر گردن قرار دهید متر را از پشت گردن عبور دهید و در جلو به سر متر برسانید

سر شانه :

از جایی که گردن تمام میشود و ماهیچه کنار گردن شیب ملایمی پیدا میکند اندازه را شروع کنید و تا جایی که دست شروع میشود را اندازه بگیرید

کارور :

کارور به فاصله بین دو دست میگویند از جلو سر متر را دقیقا جایی که دست شروع میشود قرار دهید و اندازه را تا جایی که دست دیگر شروع میشود ادامه دهید در پشت نیز به همین صورت عمل کنید

فاصله سینه :

سر متر را روی نوک یکی از سینه ها قرار دهید و تا نوک سینه دیگر را اندازه بگیرید

قد بالاتنه جلو :

سر متر را روی سر شانه کنار گردن قرار دهید و تا بند کمر را اندازه بگیرید

قد بالاتنه پشت :

پشت گردن مهره ای وجود دارد که از همه برجسته تر است سر متر را روی آن قرار دهید و تا بند کمر را اندازه بگیرید

دور سینه :

اندازه گیری را از جلو شروع کنید متر را از پشت رد کنید و در جلو بطوری که نه خیلی سفت نه خیلی شل باشد،اندازه بگیرید

بلندی سینه:

سر متر را روی فرو رفتگی زیر گردن قرار دهید و دنباله متر را روی نوک یکی از سینه ها قرار دهید و اندازه بگیرید

دور بازو :

دست را از آرنج خم کنید و برجسته ترین قسمت بازو را با 1 انگشت در زیر متر اندازه بگیرید

قد آستین تا آرنج و قد کامل آستین :

سر متر را جایی که دست شروع میشود قرار دهید و تا نوک آرنج را اندازه بگیرید برای قد کل آستین همانطور که متر را نگه داشته اید اندازه گیری را تا مچ ادامه دهید(در این اندازه گیری دست را 70 درجه تا کنید)

دور مچ :

دست را مشت کنید و دور مشت را اندازه بگیرید

تمام قد:

1 سر متر را روی سرشانه گوشه گردن می گذاریم و در حالی که متر از روی سینه رد می شود آنرا تا روی زمین آورده و هر جا که دوست داشتیم قد لباسمان همان اندازه باشد را اندازه میگیریم و بعد بنویسید + قد کفش(یعنی اگر 180 هستید و کفشتان 5cm است بنویسید :180+5=185 در این مورد دقت شود شخص اصلأ خم نشود.